O autorke

Lenka Žofajová vyštudovala žurnalistiku, v profesnom živote bola novinárka, neskôr PR a eventová manažérka. V ostatných rokoch pôsobí ako konzultantka v oblasti komunikácie pre malých a stredných podnikateľov, ale hlavne ako mama.  Na rodičovstvo sa snaží pozerať s ľahkosťou a radosťou… hoci nie vždy je to sranda 🙂

Odborné garantky projektu

Svoju odbornosť a skúsenosti knihe Sprievodca rodiča dnešného (Prvý rok) venovala šestica skvelých expertiek.

Hlavná predstaviteľka MAMILA, o. z., lektorka a prednášajúca o témach dojčenia a laktačnej medicíny má za sebou viac ako 18 rokov profesionálneho laktačného poradenstva pre ženy s problémami s dojčením, adoptívne matky a matky s deťmi s rozličnými špecifickými situáciami a ochoreniami, ako aj ženy v tehotenstve v príprave na dojčenie. Vedie podporné skupiny dojčenia, školí zdravotníkov v oblasti podpory dojčenia v zdravotníckych zariadeniach a zavádzania baby-friendly nemocníc (UNICEF) aj asistentov a asistentky zdravotnej osvety v marginalizovaných rómskych komunitách. Je autorkou a spoluautorkou množstva slovenských aj zahraničných štúdií o témach dojčenia a vzťahovej výchovy a autorkou webovej stránky www.mamila.sk.
Mgr. Andrea Poloková

Certifikovaná laktačná poradkyňa a lektorka

Absolvovala LFUK s vyznamenaním a pediatrii sa venuje už 25 rokov. Desať rokov pracovala v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Najskôr na jednotke intenzívnej starostlivosti Kliniky detskej chirurgie a väčšiu časť svojej nemocničnej praxe strávila na kojeneckom oddelení I. detskej kliniky.

V pediatrickej ambulancii pracuje od roku 2005. Je mamou dvoch detí.
MUDr. Zuzana Linkayová

Pediatrička

Od ukončenia štúdia sa zaoberá podporou rodičovských kompetencií, viedla podporné skupiny zamerané na starostlivosť o dieťa a otázky výchovy, venuje sa poradenstvu pri dojčení a nosení detí. Poskytuje ženám kontinuálnu podporu počas tehotenstva, prípravu na pôrod, dojčenie, obdobie šestonedelia a samotné rodičovstvo. Sprevádza ženy pri pôrode (aj po sekcii či strate bábätka) a tiež podľa potreby v popôrodnom období.

Aktuálne pôsobí v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde poskytuje psychologickú starostlivosť deťom so zdravotným znevýhodnením.
Mgr. Katarína Godarská

Psychologička, dula, poradkyňa pri dojčení a nosení

V roku 2004 s kolegyňou Annou Sedlačkovou založila občianske združenie Babyfit, v ktorom pracuje s deťmi a ich rodičmi v skupinách aj individuálne. Podieľala sa na vytvorení somatického vzdelávacieho programu pre dospelých Vzdelávanie BabySoma®.

V posledných rokoch sa intenzívne venuje aj práci s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami. Je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (pedagóg vývinového pohybu dojčiat) pohybového prístupu Body-Mind Centering®, v súčasnosti študuje program Somatic Movement Educator (pedagóg somatického pohybu).
Mgr. art. Angelika Kováčová

Pedagogička vývinového pohybu dojčiat

Už počas štúdia na vysokej škole absolvovala odbornú stáž v USA, odkiaľ si priniesla myšlienku a odhodlanie robiť medicínu inak – citlivo a v priateľskej a uvoľnenej atmosfére.

Svoje vedomosti si neustále rozširuje absolvovaním teoretických a praktických stáží na Slovensku i v zahraničí. Odkedy sa stala mamou, detské zubné lekárstvo je jej srdcovou záležitosťou. O téme starostlivosti o mliečny chrup publikovala niekoľko článkov a rozhovorov a organizuje vzdelávacie akcie v škôlkach a materských centrách. Bola ocenená cenou TOP LEKÁR ROKU 2017.
MDDr. Veronika Bačová Macáková

Pedostomatologička

Vyštudovala odbor nutričný terapeut na Masarykovej univerzite a následne aj doktorandský študijný program hygieny a preventívneho lekárstva. Pracuje v Štátnom zdravotnom ústave Českej republiky, kde sa podieľa na príprave edukačných materiálov a realizácii programov pre rôzne vekové skupiny so zameraním na prevenciu a zdravý životný štýl.

V Poradni výživy pre deti v Brne sa špecializuje na výživu dojčiat a malých detí. O týchto témach prednáša aj študentom Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Je spoluautorkou niekoľkých kníh o školskom stravovaní, na túto tému aj prednáša pre vedúcich školských jedální.
Mgr. Sylva Šmídová, Ph.D.

Nutričná terapeutka

Ilustrácie

Autorkou nádherných ilustrácií, ktoré tomuto projektu vdýchli dušu a charakter, je Ivana Jakabovičová – lekárka, ktorá sa vo voľnom čase venuje umeniu a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Pomoc zo srdca, ktoré pomáha konkrétnym rodinám detí s autizmom a v hmotnej núdzi. Nájdete ju na Instagrame ako @ivajakab. Určite si kliknite aj na Facebook a Instagram Pomoc zo srdca, kde často zverejňujú výzvy na adresnú pomoc.